Sandbox av skriptmoduler i Cloud

Vad är en sandbox?

För att framtidssäkra skriptmoduler samt säkerställa ett robust och säkert beteende så används från och med SiteVision 5.0.1 en s.k. sandbox vid exekvering av skriptmoduler. Sandboxen kontrollerar vad som finns åtkomligt vid exekvering och säkerställer att enbart funktionalitet som garanterat kommer att finnas kvar i framtida uppdateringar av SiteVision kan användas.

Alla klasser i SiteVisions API kan användas och detta omfattar också de klasser som används som in- respektive ut-parametrar i API:et. En komplett förteckning över vad som kan användas finns på SiteVisions utvecklarwebb.

Vilka skriptmoduler omfattas?

Av bakåtkompabilitetsskäl kommer befintliga moduler att forsätta att fungera precis som i SiteVision 4 och inte omfattas av sandboxing. Först när modulen eller den skriptfil som används av modulen ändras kommer sandboxing att aktiveras.

Vid redigering av befintliga moduler visas en varning som informerar redaktören om att modulen kommer att sandboxas och att skriptet som används därför eventuellt kan behöva justeras för att fortsätta att fungera.

Observera att ovanstående varningen inte visas om modulen använder en skriptfil och själva skriptfilen uppdateras, t.ex. via WebDAV. I detta fall måste man själv tänka på att skriptet behöver vara anpassad för sandboxen.

Har ni frågor kring detta eller saknar något i API:et för att kunna anpassa befintliga skript, kontakta i så fall vår support på support@sitevision.se för rådgivning eller för att få hjälp!

Undantag från sandboxing av skriptmoduler

Det är fortfarande möjligt att temporärt tillåta exekvering av moduler utan sandbox i de fall där det t.ex. är svårt eller för närvarande inte är tekniskt möjligt att anpassa skript så att enbart API:et används.

Kontakta vår support på support@sitevision.se för att få hjälp med detta!

Datum för publicering: 2019-06-13