Data Storage​

Data Storage API gör det möjligt att lagra data i SiteVisions
inbyggda databas från egenutvecklade WebApps och RESTApps.

Bakgrunden till Data Storage

Funktioner på webbplatser har ofta behov av att lagra data. Det kan exempelvis handla om information som skickas in av besökare eller om data från andra system som ska visas på webbplatsen.

I tidigare versioner av SiteVision har respektive funktion själv fått hantera detta, vilket vanligtvis skett genom att en extern databas installerats på en separat server. En sådan lösning medför en del nackdelar. 

Lösningen blir mer komplex då ytterligare ett system introduceras som behöver övervakas och underhållas. Skulle det uppstå problem med databasservern eller trafiken till denna, kommer funktionen på webbplatsen helt sluta att fungera. Då hjälper det inte att själva webbplatsen är klustrad i SiteVision då den externa databasen blir den svaga länken i kedjan i form av en "Single Point of Failure". Då är det givetvis bättre att hämta datan direkt från SiteVision istället.

En lagringslösning som administreras helt från SiteVisions redigeringsläge

Från och med SiteVision 5 finns en helt ny inbyggd lagringsfunktion i SiteVision. Denna kallas för "Data storage" och är en klustrad lagringslösning som administreras helt från SiteVisions redigeringsläge.

Data lagras och hanteras via två olika format

  • KeyValue data store - för mindre datamängder där data lagras i form en post av bestående av fält nyckel/värde.
  • Collection data store - för större datamängder där datat lagras som samlingar av poster av bestående av fält nyckel/värde.

Information som lagras i "collection data stores" indexeras också i den inbyggda sökmotorn vilket gör det möjligt att snabbt söka fram och presentera data för besökare.

Key features

  • Hantering och exponering via JSON
  • API:er för åtkomst från WebApps och RESTApps
  • Behörighetsstyrning på tilläggsnivå
  • Möjlighet till flera "data stores" per webbplats
  • Klustersäkert