Vit logotyp Sitevision
Vit ikon för meny.
Vit logotyp Sitevision

Senast lanserad webbplatser

Lanserad

Digitaliseringen av Luleå kommuns översiktplan

Luleå kommun kom till Cybercom med en idé om att sammanföra sin översiktsplan med en interaktiv karta. Översiktsplanen bestod sedan tidigare av pdf-filer med planens olika delar kompletterat med visst innehåll på lulea.se där pdf-filerna också gick att ladda ner. Luleå kommun är en digitalt framskriden kommun som vill ligga i framkant av digitaliseringen.

https://op.lulea.se/#/

Luleå kommuns översiktsplan

Målgrupp, behov, syfte och mål

Behovet av att digitalisera och göra sin översiktsplan mer användarvänlig och tillgänglig grundar sig i Luleå kommuns kanalstrategi som bland annat slår fast att: ”Luleå kommun ska satsa på den digitala vägen som huvudkanal kompletterat med kvalificerad personlig service genom besök eller telefon. Medborgare ska uppmuntras att använda digitala kanaler, med respekt för målgruppens kunskap och möjligheter att göra detta. Mot enskild målgrupp med hög kunskap om digitala tjänster är det möjligt att välja den digitala tjänsten som enda alternativ.”

Boverket, som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende – menar att ”En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella och av privatpersoner.”

Målgrupper för översiktsplanen:

 • Handläggare internt Luleå kommun
 • Handläggare andra myndigheter
 • Arkitektkontor
 • Nyfikna invånare i Luleå kommun

De primära målgrupperna för en översiktsplan är handläggare på Luleå kommun och andra myndigheter (exempelvis Länsstyrelsen) och arkitektkontor, medan nyfikna medborgare ses som en sekundär målgrupp.

Syftet med projektet var att skapa ett dynamiskt verktyg som är enkelt att hantera. Luleå kommun ville sammanföra sina befintliga verktyg ArcGis och SiteVision så att de arbetar i symbios för användaren.

Från analys- och idéarbete till grafisk form och interaktionsdesign

Projektet inleddes med en omfattande förstudie för att utforska möjligheterna till att publicera kommunens digitala översiktsplan tillsammans med en interaktiv karttjänst. Vid tillfället hade ingen kommun ännu fullt ut integrerat dessa båda delar i en och samma tjänst.

Förstudien inleddes med intervjuer av verkliga användare av tjänsten. Eftersom målgrupperna var så pass specifika valde Cybercom kvalitativa intervjuer framför en kvantitativ enkät för insamling av insikter. De ville veta hur användarna använde sig av översiktsplanen i sitt arbete idag och vad som kunde förbättras men också hur och var de använde översiktsplanen.

Genom intervjuerna skaffade Cybercom både kunskap om användandet och förväntningarna på en digital översiktsplan samtidigt som de kartlagde vilken plattform och vilka tekniska förutsättningar användarna hade, för att kunna skapa bästa möjliga tjänst.

De insikter de landade i var:

 • Ingen användning av varken läsplatta eller smartphone i arbetet.
 • Går in via karta och tittar på specifikt geografiskt område.
 • Jobbar i stort sett helt och hållet med laptop 14”-15" med en eller två externa skärmar.
 • Vana av att arbeta i detaljerade system.
 • Kan i undantagsfall behöva titta via laptop i mötesrum eller ute på plats, annars alltid från eget kontor.
 • Arbetar i processer som tar tid, ofta återbesök i samma ärende i översiktsplanen.
 • Ofta flera personer inblandade i ett ärende.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesignen grundades på användarinsikter, kommunens behov och WCAG för tillgänglighet.

Insikt från intervjuer som ledde till förändring

En översiktsplan i sig består till stora delar av text, men är starkt kopplade till platser på kartan. Från intervjuerna visste Cybercom att de flesta användarna ville gå in i översiktsplanen via kartan. För att skapa ett enkelt gränssnitt och en tydlig struktur i materialet såg de ett behov av att ge användaren möjlighet att välja mellan att gå in via kartan eller via översiktsplanens textdelar. De valde att bygga ett gränssnitt som utgår från kartan som ett slags dashboard med en tvådelad navigation, en för textdelarna och en för kartlagren.

Målgruppers behov i enheter och skärmstorlekar

Eftersom alla användare som blev intervjuade uppgett att de använde dator med relativt stor skärm (extern) i sitt arbete och inte såg behov i dagsläget av att använda tjänsten från annan plats än kontoret valde vi att fokusera på desktop i designarbetet. Trots detta ville Cybercom inte skapa en tjänst som endast fungerar på stora skärmar, med hänsyn till att användandet dels kan förändras bland proffsanvändarna men också med tanke på den sekundära målgruppen intresserad allmänhet.

Tillgänglighet

Trots att alla proffsanvändare uppgett att de är vana användare av komplexa system ville Cybercom skapa ett enkelt och lättanvänt gränssnitt. Det gynnar alla användare och är också en förutsättning för att uppfylla WCAG 2.1 AA som var ett grundkrav i och med lagen om webbtillgänglighet.

Interaktion

Navigationen byggdes upp på samma sätt för både text och karta trots att de egentligen bygger på olika system. Kartans navigation som består av olika kartlager och några verktygsfunktioner, kommer från ArcGis. Textdelarnas navigation är ren webb. I textdelarna fungerar menyn som en klassisk trädstruktur där översiktsplanens olika kapitel utgör grundstrukturen. Till kapitlen finns även kopplad grafik, bilder, texter och kartor. Dessa delar gavs en egen kolumn som automatisk växlar innehåll vartefter användaren skrollar eller navigerar i texten.

Som komplement till den klassiska menystrukturen utrustades tjänsten med en snabb och enkel sökfunktion.

Design

Luleå kommun hade en grafisk profil som vid tillfället hade behov av att byggas ut med fler digitala tillämpningsområden. Vi fick därför inom projektet frihet att ge förslag på lämpliga komponenter som tog avstamp i befintlig profil och kompletterade denna. Färger och typsnitt fanns som utgångspunkt. Alla färger som används kontrollerades mot rådande WCAG (2.1 AA vid tillfället) krav så att tillgängligheten bibehålls.

Uppföljning och utvärdering

Luleå kommuns digitala översiktsplan lanserades i tre steg: alfa i april 2019, beta i juni 2019 och 1.0 i september 2019.

Under perioden 8 oktober–8 december lämnades möjlighet att skicka in en utvärdering av tjänsten via lulea.se. Utvärderingen visade att användarna är nöjda med verktyget och att det uppfyller användarnas behov och önskemål.

Under början av 2020 planeras övervakade användartester med ett antal utvalda användare för att konkretisera kommande utvecklingsbehov. Där kommer Cybercom mer noggrant att utvärdera användbarheten i tjänsten.

SiteVision-partner

Kontakta oss

Sitevision
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Boka en demo

Upptäck alla möjligheter med Sitevision genom en demo utifrån dina behov.

FÖLJ OSS

Prenumerera på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Vit logotyp Sitevision

Sitevision AB är ett svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Vit ikon för att stänga

Vi visar gärna

Det bästa sättet att lära känna Sitevision är genom en demo. Vi tar gärna tid för dig och visar hur det fungerar och alla möjligheter med vår produkt.